Vi bekostar och etablerar laddstolpar så att föreningen kan fokusera på annat