Allmänna villkor för Hyrkundsavtal: För Laddtjänst mellan Hyrkund och Laddaccess

Giltiga från och med: 2022-06-29

1. Allmänt

Laddaccess Sverige AB (org nr 559345-5644) (”Laddaccess”) erbjuder laddtjänster för laddbara fordon från egna laddstationer (”Laddtjänsten”) som placeras vid parkeringsplatser som förening eller annan juridisk person (”Föreningen”) förfogar över genom att äga, vara del i samfällighet eller hyra dessa (”p-platserna”). P-plats som har förberetts genom elektrisk dragning för åtkomst till Laddtjänsten, eller som planeras för sådan elektrisk dragning (”Laddplats”) erbjuds i uthyrningsform till medlemmar, boende och andra p-hyresgäster till Föreningen (”Hyrkunder”). Elen kommer från Föreningens abonnemang. Föreningens abonnemang och el-infrastruktur kan därför komma att bli gränssättande för vilket antal bilar som kan nyttja Laddtjänsten och Laddtjänstens kvalitet.

Laddaccess och Hyrkund (”Parterna”) har tecknat avtal (”Hyrkundsavtalet”) via e-postkorrespondens eller annan elektronisk plattform, om att Hyrkund vill nyttja Laddtjänsten och Laddaccess vill erbjuda Laddtjänsten. Hyrkundsavtalet och dessa Allmänna villkor (tillsammans ”Avtalet”) reglerar förhållandet mellan parterna.

Eventuella avvikelser från dessa Allmänna villkor ska göras skriftligen i det individuella Hyrkundsavtalet mellan Parterna för att vara giltiga och gäller i sådant fall före regleringarna i dessa Allmänna villkor.

Alla frågor och kundkontakter gällande Avtalet sköts av Laddaccess genom e-post info@laddaccess.se.

Notera att om Förening är annan slags juridisk person är en bostadsrättsförening eller samfällighetsförening (t ex ett aktiebolag) används ändå ordet ”Förening” genomgående för sådan juridisk person i dessa Allmänna villkor.

2. Anslutning till Laddtjänsten

Ansökan om att anslutas till Laddtjänsten sker genom Hyrkundens registrering hos kundtjänst via e-post, telefon, eller på hemsida. Laddaccess förbehåller sig rätten att fritt pröva Hyrkundens ansökan. Vid registrering ska Hyrkund registrera sitt namn, föreningens namn, registreringsnummer för den laddbara bilen, mobilnummer och emailadress. Laddaccess ansvarar inte för felaktiga uppgifter från Hyrkunden under registreringen.

3. Ångerrätt

Ångerrätt gäller för Hyrkund som är privatperson i enlighet med lagen om distansavtal. Hyrkunden kan ångra sitt köp genom att kontakta Laddaccess inom 14 kalenderdagar från den dag Avtalet ingicks. Om Hyrkunden vill utöva sin ångerrätt ska denne meddela Laddaccess om detta.

Åberopas ångerrätten inom ångerfristen kommer Laddaccess att betala tillbaka eventuellt i förskott erlagt belopp för tjänsten. Har Hyrkunden nyttjat Laddtjänsten under ångerfristen har Laddaccess rätt att debitera Hyrkunden för nyttjandet.

4. Användning av laddstationerna

Hyrkunden ansvarar för att tillhandahålla en Mode 3/Typ 2-kabel för AC-laddning vid laddstationer med Mode 3/Typ 2-uttag.

Hyrkund ansvarar för att laddningen påbörjas och avslutas korrekt i enlighet med instruktioner på hemsida, instruktion på laddstation, eller via support/kundtjänst. För att försäkra sig om att laddningen har påbörjats och avslutats korrekt, ska Hyrkund ta del av informationen från laddstationen, eventuell mobilapp, samt beakta det laddbara fordonets instrumentering. Om Hyrkund orsakar skada på laddstation ska Laddaccess ersättas för skadan.

Laddningsförmågan vid laddstationerna är avhängig av flera faktorer, såsom det laddbara fordonets tekniska förutsättningar, batteriets laddningsnivå och laddstationens kapacitet, varav den komponent med lägst kapacitet kommer att vara avgörande för vilken effekt fordonet kan tillgodogöras. Laddaccess kan därför inte garantera att laddning av laddbart 2 fordon kommer att kunna genomföras med viss momentan effekt.

Av Hyrkundsavtalet framgår hur mycket energi, mätt i kWh, som Laddaccess infrastruktur för Laddplatserna i Föreningen (eller för ett visst bestånd av Laddplatser i Föreningen) minst ska kunna överföra under en session nattetid som pågår oavbrutet under angivet antal timmar (”Natt-kWh”). För att åberopa att denna minsta mängd energi inte har kunnat överföras enligt ovan ska Hyrkund reklamera till Laddaccess och kunna hänvisa till en eller flera specifika datum eller sessioner så att Laddaccess kan verifiera i sitt system. Krav ska inkomma inom två (2) månader från det datum då Hyrkund menar att Laddtjänsten inte motsvarat villkoren. Av Laddaccess verifierat och godkänt krav återbetalas genom rabatt på kommande månadshyra räknat per dygn som Laddtjänst inte motsvarat villkoren. Laddaccess är inte skyldig att ersätta Hyrkund för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller förluster. Denna minsta nattladdningsmängd, Natt-kWh, enligt ovan kan inte åberopas om begränsningen i energi utgjorts av fordonets tekniska förutsättningar, batteriets laddningsnivå, laddkabelns begränsning eller annat som ligger utanför Laddaccess kontroll. Den kan inte heller åberopas då elnätbolagets eller fastighetens elnät varit strömlöst under aktuell period.

5. Tillgänglighet

Laddtjänsten finns normalt tillgänglig för Hyrkund dygnet runt, men i praktiken kan möjligheten att ladda begränsas t.ex. av att vissa laddstationer inte är fysiskt åtkomliga vid vissa tidpunkter pga. särskilda restriktioner, parkeringsregler, inpassageregler till garage/parkering, lokala evenemang, olyckor etc. I normala fall krävs det också giltigt parkeringstillstånd från Föreningen, fastighetsägare eller annan tredje part. Hyrkund äger inte sådant parkeringstillstånd till p-plats genom detta Avtal.

Laddaccess förbehåller sig rätten att, utan ersättning till Hyrkund, ändra, begränsa tillgången till, eller stänga av Laddtjänsten eller enskild laddstation för uppdateringar, underhåll och felkorrigering eller till följd av force majeure-förhållanden. Eventuella driftavbrott åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Laddaccess ansvar vid driftavbrott gäller inte till den del som avbrottet/felet kan hänföras till Föreningen, fastighetsägare, fastighets elnät, Hyrkunds laddkabel, Hyrkunds bil eller annat som står utanför Laddaccess kontroll.

Om inte annat avtalats utför Laddaccess eller dess underentreprenörer installation, anslutningsåtgärder och andra åtgärder vid Laddplatserna under helgfria vardagar klockan 08:00-16:30 (”Normal Servicetid”). För åtgärdsärende som inkommer efter klockan 12:00 påbörjas normalt åtgärdskedjan nästföljande helgfria vardag.

6. Pris och betalning

Prissättning mot Hyrkund anges inklusive moms. Data för förbrukad el inhämtas från Laddaccess teknikleverantörers system.

Pris för Laddtjänsten framgår av Hyrkundsavtalet, och består normalt av en Startavgift för avtalet, månatlig uthyrningsavgift (”Månadshyra”), samt Elkostnaden uttryckt i kr per kWh. Elförbrukningen räknat i kr är produkten av Elkostnaden och laddade kWh.

För pågående Hyrkundsavtal indexeras Månadshyran årsvis med en justering utifrån 3:e kvartalets utfall för SCB:s byggkostnadsindex (Faktorprisindex för flerbostadshus, produktkod PR0502). Elkostnaden justeras som oftast årsvis, i samarbete med Föreningen, för att främst motsvara Föreningens faktiska kostnader per kWh för nätavgift, elhandel och skatter. Betalning sker till Laddaccess (eller till tredje part anvisad av Laddaccess) mot faktura via epost, autogiro, eller annan elektronisk distribution, normalt med kvartalsvis intervall. Startavgift och Månadshyra debiteras i förskott, Elförbrukningen i efterskott.

Hyrkund kan bli uppmanad att till sitt abonnemang koppla ett betal- eller kreditkort för enklare hantering. I sådana fall sker betalning genom debitering av kopplat betal- eller kreditkort en gång per månad eller en gång per kvartal mot faktura/kvitto.

Betaltid framgår av faktura. Laddaccess har rätt att fordra påminnelseavgift, dröjsmålsränta och andra avgifter enligt lag på eventuellt obetalt belopp efter betaldag (eller vid misslyckad debitering på betaldag av kopplat betal- eller kreditkort).

7. Ansvarsbegränsning

Part är inte skyldig att ersätta den andre parten för utebliven vinst eller andra indirekta skador eller förluster, utom då part orsakat skadan genom uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande.

8. Personuppgifter

Personuppgifter och data kopplade till Hyrkunds användning av Laddtjänsten kommer att behandlas och lagras av Laddaccess och/eller Laddaccess samarbetspartners i enlighet med Laddaccess integritetspolicy (tillgänglig via hemsidan), gällande lagstiftning, och i motiverad omfattning utifrån Laddaccess fullgörelse av Avtalet och därmed förknippade tjänster. Inhämtade uppgifter kan även behandlas i samband med affärs- och produktutveckling, statistik, marknads- och kundanalyser samt direkt marknadsföring (i de fall Hyrkunden inte uttryckligen har motsatt sig detta).

9. Reklamation

Reklamationer gällande felaktiga kostnader för Laddtjänst handläggs och beslutas av Laddaccess. Reklamation ska ske inom två (2) månader som enligt lag anses som skälig tid. Om och när en reklamation godtas, kompenseras Hyrkund med aktuellt belopp som avdrag på nästkommande faktura. Om reklamationen avvisas ska Laddaccess skriftligen informera Hyrkund om resultatet från undersökningen av reklamationen och motivera Laddaccess ståndpunkt.

10. Överlåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet

Laddaccess har rätt att utan Hyrkunds samtycke överlåta eller upplåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredsställande sätt. Hyrkund har inte rätt att till annan överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet utan medgivande från Laddaccess.

11. Ändring av Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. Laddaccess äger rätt att ändra dessa Allmänna villkor utan att i förväg inhämta Hyrkunds godkännande. Sådan ändring träder i kraft en månad efter det att ändringen gjorts allmänt tillgänglig. Muntliga överenskommelser utöver Avtalet ska, för att vara giltiga, bekräftas skriftligen av Laddaccess.

12. Uppsägning

Uppsägning sker genom e-postmeddelande. Bindningstid och uppsägningstid för parterna framgår av Hyrkundsavtal. Om Hyrkund säger upp Avtalet under bindningstiden förfaller återstående månadshyror för bindningstiden till betalning.

Laddaccess har rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Hyrkund:

– inte uppfyller sina betalningsskyldigheter

– bryter mot dessa avtalsvillkor, inkluderande Allmänna Villkor eller

– använder Laddtjänsten eller en laddstation på ett sådant sätt att olägenhet eller skada uppkommer för Laddaccess, Föreningen eller för någon annan av dess partners.

13. Meddelanden

Meddelanden som med anledning av Avtalet ska vara skriftliga, ska ske genom e-post. Epostmeddelanden till av Hyrkund uppgiven epostadress, ska anses ha nått Hyrkund samma dag som det avsändes.

14. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand, kan Hyrkunden vända sig till den kommunala konsumentvägledningen. Tvister bör i första hand prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol.